સેમસંગ બે વર્ષમાં ગ્રાફીન બેટરી સ્માર્ટફોન પહોંચાડવાનું વિચારે છે – GSMArena.com સમાચાર – GSMArena.com

સેમસંગ બે વર્ષમાં ગ્રાફીન બેટરી સ્માર્ટફોન પહોંચાડવાનું વિચારે છે – GSMArena.com સમાચાર – GSMArena.com


Translating…

When Samsung introduced a battery technology using graphene to make lithium-ion batteries last longer, everyone was praising and welcoming the future, despite the astronomical cost of production, which made it unfeasible in mass produced devices.

According to Evan Blass, the Korean giant is actually on the verge of unveiling a device with a graphene battery “either next year or 2021”.

Samsung looking to deliver a graphene battery smartphone within two years

Graphene, as a material, is highly conductive and elastic, touted as the future since its discovery as an alternative to lithium-ion batteries back in 2004. It is a form of carbon that can be implemented in smaller, slimmer battery packs with higher capacity, faster charging and powering speeds, without a massive difference in its surface temperature.

However, as any breakthrough technology, the graphene batteries are also extremely expensive. Blass said that while Samsung might have an actual product, the company still needs to work on raising capacities and lowering production costs, but we shouldn’t be surprised if we see the phone before a Bixby Home device or Half-Life 3.

Via

Top