એચટીસીનું નાણાકીય સંકટ Q2 2019 – ફોન એરેનામાં નોંધાયેલા પાંચમા સીધા ત્રિમાસિક નુકસાન સાથે deepંડું છે

એચટીસીનું નાણાકીય સંકટ Q2 2019 – ફોન એરેનામાં નોંધાયેલા પાંચમા સીધા ત્રિમાસિક નુકસાન સાથે deepંડું છે


Translating…

HTC may have ended the year’s second quarter on

an unusually high note

, but the 94 percent June revenue increase compared to the previous month was not enough to stop the bleeding. After crunching the numbers, the Taiwan-based company has just released its

official Q2 2019 financial report

, with net losses reaching NT$2.23 billion ($70 million), up from NT$2.09 billion during the same period last year. 

On the bright side, the faltering tech giant did lose slightly less money between April and June 2019 than

the first three months of the year

, despite generating a lower revenue of NT$2.81 billion (compared to NT$2.94 billion). Interestingly, while HTC’s losses grew slightly year-on-year, its overall revenue score practically fell off a cliff, from NT$6.8 billion back in Q2 2018.

That means the company’s gross margin is up from 2.7 percent and 14.7 percent in Q2 2018 and Q1 2019 respectively to 20.3 percent, marking the sixth consecutive quarterly improvement. Unfortunately, the April – June 2019 timeframe was also the fifth consecutive quarter of heavy net losses for this Android pioneer, which is showing little to no sign of a recovery.

For its part, the company is not touting any ambitious objectives in its latest financial summary, merely highlighting a “continued commitment” to the important mobile segment with the recently released

U19e and Desire 19+

mid-range smartphones. 

Top